KALIGRAFI
Diambil dari perkataan Inggeris ( calligraphy) berasal dari kata Latin “ kalios” yang bererti indah dan “graph” berarti tulisan atau aksara.
Kaligrafi bermaksud “ kemahiran menulis dengan cantik”

KHAT
Diambil dari perkataan Arab ( khat) yang  berarti  garis atau tulisan  indah.

Definisi lebih lengkap dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Al-Akfani didalam kitabnya, Irsyad Al-Qasid bab “ Hasr Al-Ulum” bermaksud:

“ Khat / kaligrafi adalah satu ilmu yang :
-          Memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal,
-          Letak-letaknya,
-          Cara merangkainya menjadi sebuah  tulisan yang tersusun ,
-          Atau apa-apa yang ditulis di atas garis-garis,
-          Bagaimana cara menulisnya,
-          Menentukan mana yang tidak perlu ditulis,
-          Mengubah ejaan yang perlu digubah,
-          Dan menentukan cara bagaimana  untuk menggubahnya.


(Rujukan : Drs. D. Sirojuddin Ar . 1992. Seni Kaligrafi Islam . Pt Remaja Rosdakarya Bandung )